iklan

WELCOME TO MY BLOG

Selamat datang di blog saya..
dengan blog ini saya hanya ingin berbagi ilmu pengetahuan yg saya miliki, semoga bermanfaat untuk anda...
Jangan lupa komennya,,,,hehehe

gw ^_^

gw ^_^

Monday, 19 November 2012

MAKALAH TARIKH TASYRI PENGARUH AHLI HADIS, AHLI RO’YU GOLONGAN HAWARIJ, SYI’AH DAN AHLU SUNNAH WAL JAMA’AH TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM


MAKALAH TARIKH TASYRI

PENGARUH AHLI HADIS, AHLI RO’YU GOLONGAN HAWARIJ, SYI’AH DAN AHLU SUNNAH WAL JAMA’AH TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM


Di susun oleh :
Ardi
Syahril rahman
Ahmad khairul

UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF
FAKULTAS AGAMA ISLAM
2012
A. AHLI HADIS DAN RA’YU
          Lahirnya dua madzhab  pemikiran piqh, yakni ahli hadis yang berpusat dimadinah dan ahli ra’yu yang berpusat di khufah[1]. Ahli hadis adalah ulama yang lebih banyak menggunakan hadis dan sangat hati-hati serta selektif dalam menggunakan ra’yu, sedangkan ahli ra’yu adalah ulama yang banyak menggunakan nalar pikiran dibanding hadis. Penggunaan hadis terbatas pada hadis yang mutawattir dan shahih saja. Munculnya dua kelompok ini memicu perbedaan pendapat dikalangan para ulama dan secara signifikan mendorong lajunya  perkembangan fiqh.  [2]

Alasan mereka yang berpegang  pada hadis

a.       Madinah adalah tempat syari’at ( sunnah ) diturunkan dan merupakan sumber mata air yang jernih” untuk hadis.
b.      Kebiasaan menghafal merupakan tradisi yang dipegang teguh dan menjadi kebanggaan
c.       Persoalan yang muncul tidak terlalu banyak karna kehidupan dimadinah nyaris statis, terutama ketika ibukota dipindahkan ke damaskus. Maka tidak heran apabila dalam madzhab Maliki – sebagai madzhab yang dianut penduduk madinah – mengatakan bahwa tradisi penduduk madinah ( ijma penduduk madinah ) di jadikan hujjah yang wajib di ikuti dan di dahulukan di bandingkan dengan qiyas. [3]

Beberapa tokoh yang mewakili ahli ra’yu ini adalah fuqaha sab’ah yakni Said bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Abu bakr bin Abdurrahman, Ubaidillah bin abdullah bin Utbah, Kharijah ibn Zaid bin Sabit,  Qasim bin Muhammad, bin abu bakr, Sulaiman bin Yasar, ketujuh ulama ini menduduki thabaqah pertama ulama madinah, keduanya adalah Abdullah bin Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin umar, Aban bin ustman bin affan, Abu salamah bin abdurrahman bin auf, Ali bin husain bin ali bin abi thalib, Nafi maulana ibn umar.
           Sedangkan alasan ulama ini mengutamakan ra’yu adalah :
a . karena khufah jauh dari sumber sunnah ( madinah ) dan fatwa sahabat di khufah ( iraq ) tidak sebanyak dimadinah, sehingga para puqaha harus memeras otak dan berusaha memahami pengertian nash dan illat penerapan suatu hukum dari syra, agar pengertian hukum tersebut bisa mencakup apa yang tidak dimuat oleh kata-katanya.
b . problematika hidup yang dihadapi di khufah lebih komplek dan variatif bila dibanding dengan di madinah, akan muncul persoalan baru, dan memerlukan jawaban-jawaban yang tidak terjawab oleh nash ( al-qur’an dan sunnah )
c . dekat dengan pusat pengembangan kebudayaan helenisme  ( filsafat yunani ) di persia yang mengajarkan logika  ( salah satunya adalah logika sylogisme yang di pakai dalam metodelogi  qiyas )
d . banyak tokoh agama yahudi dan nasrani ( dalam perkembangan selanjutnya banyak yang menjadi tokoh dan memasukan ajaran yahudi yang disebut dengan israilliyat ) dan siba’i ( peyembah binatang )yang menguasai filsafat yunani kuno ini masuk islam.
e . khufah merupakan pusat pergerakan politik, baik bagi syiah, khawarij, maupun sunni.
         
          Ketiga kelompok terakhir ini ( syiah, khawarij, dan ahlussunnah ) masing-masing bersaing dan mencari legitimasi transenden melalui kekuatan nash. Menggunakan dalil-dalil dari ayat al-qur’an sangat terbatas pada takwil ayat-ayat muttasyabihah dan sangat tidak mungkin melakukan penambahan ayat, .satu-satunya peluang yang masih memungkinkan adalah dengan memalsukan hadis, maka merebaklah hadis-hadis palsu di khufah ini.
Oleh karena itu para puqaha sangat hati-hati dalam menerima hadis yang berkembang di khufah ini. Apa bila ada hadis yang tidak sesuai dengan maqasid syar’iyah maka hadis itu di takwilkan atau di tinggalkan. Maka munculah pendapat populer dari madzhab hanafi yang menolak hadis ahad.[4]
          Adapun tokoh-tokoh ulama khufah adalah : Ibnu mas’ud, Abu musa al ash’ari, Sa’ad ibnu abi waqas, Amr bin yasir, Khujaifah bin yaman, Annas bin malik sebagai generasi babon ( sahabat ). Generasi pertama dari murid sahabat ini adalah : Al Qamah bin qais an- Nakha’i, Abu maysaroh al hamdani, Masduq ibn al ajda, Ubaidah al salmani, Syuraikh ibn haris al kindi. Sedangkan generasi kedua adalah : hammad ibn abi sulaiman, mansyur ibn abi mu’tabir al- salami, al muqdim. Kemudian selanjutnya abi laila, Ibnu syubrumah, Syuraikh al qadhi, dan Abu hanifah. [5]

B. KHAWARIJ
Kaum Khawarij menyebut diri mereka Syurah, yang berasal dari kata Yasyriy yang artinya menjual atau mengorbankan diri kepada Allah.
Khawarij awalnya adalah kelompok yang loyal terhadap Ali bin Abi Thalib namun kemudian berbalik arah, mereka kebanyakan berasal dari Orang- orang Badui yang berfikir lurus dann keras, Ali dianggap bekas pengikutnya ini telah salah, karena menghentikan peperangan, sedangkan Muawiyah adalah gubernur pemberontak terhadap pemerintahan yang syah. Dalam pandangan kelompok ini, kedua kubu politik yang disebutkan diatas adalah salah dan sesat. Khawarij juga melahirkan beberapa sekte, diantaranya Muhakkimah, Azzariqoh, Najdah, dan Ajaridah. Adapun pemikiran fiqihnya antara lain :
1. Khalifah tidak harus orang Quraisy, tapi siapa saja yang mampu memimpin. Berbeda dengan Sunni yang mengharuskan pemimpin dari suku Quraisy. Selain itu, orang yang melakukan dosa besar, seperti halnya Utsman, Ali, Abu Musa, Muawiyah, dan Amru bin Ash tergolong kafir. Mereka pun berpendapat bahwa wajib hhukumnya untuk menentang pemerintahan dzalim, termasuk Ali dan Muawiyah.
2. Amalan ibadah berupa shalat, puasa, zakat, dan lain sebagainya termasuk dalam rukum iman, sehingga iman tidak cukup dengan penetapan didalam hati dan ikrar dilisan saja.
3. Hukuman zinah cukkup dipukul 100 kali sesuai dengan ajaran Al-Qur’an, sedang rajam adalah ajaran hadits sebgaia tambahan dari Al-Qur’an.
4. Ayat “Banatukum” dalam ayat larangan nikah, cukup diartikan anak perempuan, jadi cucu boleh dinikahi oleh kakeknya.
5. Selain kelompok Khawarij adalah kafir, dan kafir haram dinikahi.
6. Yang disebut Ghanimah adalah senjata, kuda dan perlengkapan lainnya, yang selain itu bukanlah disebut Ghanimah.
7. Ayat “Laa Washiyata Li warisin” tidak berlaku. Sehingga ahli waris boleh mendapatkan warisan.
8. Radho’ah” tidak menghalangi perkawinan sehingga saudara satu susu boleh dinikahi.
9. Thaharah adalah suci lahir dan bathin, konseksuensi logisnya adalah apabila ketika akan shalat atau dalam shalat berpikir sesuatu yang kotor dan membuat bathin kotor maka shalat itu batal.[6]
Pemahaman Khawarij ini berimlpikasi terhadap pemahaman fiqih. Beberapa pendapat mereka yang dapat dikemukakan diantaranya adalah masalah thaharah. Sebagaimana disebutkan oleh Manna Al-Qatthan, kaum Khawarij salah satu kelompok Islam yang paling ekstrim dalam melihat sesuatu, baik itu dalam iman atau kekafiran.
Khawarij hanya mengakui Al-Qur’an sebagai satu-satunya sumber Tasyri’ sehingga mereka tak mengakui adanya sunnah, ijma’ atau yang lainnya. Akibatnya adalah mereka selalu menentang dan tidak sependapat ketika salah satu paham berbeda dengan Al-Qur’an. Hal ini terlihat ketika mereka menilai bagaimana para sahabat atau tabi’in menggunakan sunnah dan ijma’.
C. SYI’AH
Syiah berasal dari bahasa Arab, artinya pengikut atau golongan. Kata jamaknya adalah Syiya'un. Syiah adalah kelompok muslim yang setia kepada Ali r.a dan keluarga serta keturunannya. Mereka berpendapat bahwa khalifah itu sebenarnya hak Ali sebagai penerima wasiat langsung dari Rasulullah saw untuk menggantikan kepemimpinan beliau.
Syi’ah adalah segolongan dari umat Islam yang sangat mencintai Ali bin Abi Thalib dan keturunannya secara berlebih-lebihan. Golongan syi’ah berpendapat bahwa yang paling berhak memangku jabatan khalifah adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, sebab dialah yang diwasiatkan oleh Nabi SAW untuk menjadi khalifah setelah beliau wafat.
Syi’ah ini dalam kaitannya dengan masalah pewaris jabatan khalifah, terbagi-bagi dalam berbagai sekte, ada Syi’ah Kaisaniyah, Syi’ah Zaidiyah, Syi’ah Ismailiyah, dan Syi’ah Ja’fariyah. Masing-masnig sekte tersebut menjadikan hak jabatan khalifah pada bagian tertentu dari keturunan Ali bin Abi Thalib.
Dalam refrensi lain bahwa Syi’ah dalam perkembangannya mereka mengkultuskan Ali dan keluarganya, sehingga mereka pun percaya bahwa Ali dan keluarganya adalah maksum. Sementara aliran fiqih dalam Syi’ah ada dua, yakni Ushuli dan Akhbari.
Seperti halnya dengan Khawarij, Syi’ah tidak mengakui adanya ijma’ atau qiyas. Qiyas ditolak karena berdasarkan pada akal, bukan nash. Syi’ah hanya mengakui Allah, Rasul-Nya dan Imam sebagai sumber otoritas pembentukan hukum Islam, sehingga pendapat kelompok ini banyak berbeda dengan pendapat Sunni, baik dalam Ushul atau Furu’. Dalam Ushul misalnya, mereka menolak adanya nasakh dan mansukh, sehingga mereka membolehkan adanya nikah mut’ah sampai hari kiamat kelak. [7]
Diantara contoh pemikiran hukum golongan Syi’ah adalah sebagai berikut:
1. Al-Qur’an mempunyai dua arti lahir dan bathin, yang mengetahui keduanya hanyalah Allah, Rasul dan Imam. Imam mengetahui makna bahtin Al-Qur’an, karena para Imam tersebut dianggap maksum oleh mereka dan diberikan ilmu yang setaraf dengan kenabian, masyarakat umum hanya mengetahui dzahirnya saja.
2. Membolehkan nikah mut’ah.
3. Orang syiah mengharamkan seorang muslim menikahi wanita ahli kitab.
4. Hadits Nabi yang dianggap shahih oleh kelompok ini hanyalah hadits-hadits yang diriwayatkan dengan jalur-jalur para imam mereka. Hadits yang diriwayatkan oleh kalangan Ahlus Sunnah, meskipun derajat keshahihannya tinggi tidak akan diterima oleh mereka. Demikian pula dalam masalah furu’ dan ushul mereka akan menerima jika disetujui oleh Imam mereka.
5. Dalam kalimat azan “Hayya ‘Alal Falah” dalam pandangan Syi’ah ditambah satu kalimat lagi yaitu “Hayya ‘Ala Khairil Amal”.
6. Masalah warisan bagi perempuan, perempuan hanya mendapatkan benda bergerak saja, tidak seluruh jenis harta.
7. Waktu shalat hanya tiga, dzuhur dan ashar (Dhuluqi syamsi), Magrib dan Isya (Ghosyaqillaili) dan subuh (Qur’anal Fajri).
8. Dalam sujud tidak menggunakan alas tempat sujud yang dibuat tangan. Biasanya mereka menggunakan tanah atau batu dari karbala.
D. SUNNI (AHLUS- SUNNAH WAL JAMA’AH)
Golongan ini adalah orang-orang yang bersikab abstain (apolitis) dan tidak ikut-ikutan terjun kedalam pergolakan politik. Mereka tidak mau bergabung dengan pasukan Ali dan para lawan politiknya. Kelompok ini menempuh jalur ilmu yang benar dan manhaj yang lurus serta kajian yang tepat dalam memahami agama Allah, memahami secara teliti terhadap ajaran syari’at berdasarkan penjelasan Al-Qur’an dan Sunnah yang suci serta riwayat-riwayat dari para sahabat, serta menghindari segala pengaruh fitnah yang terjadi diantara sahabat diakhir khalifah Ali bin Abi Thalib.
Metode yang dipakai golongan ini pada akhirnya melahirkan dua aliran dalam mengistinbat hukum Syari’at:
1. Kelompok yang berpegang pada dzahirnya nash-nash saja dan pengikut aliran ini dinamakan ahli hadits.
2. Kelompok yang mencari ilat-ilat hokum dan hikmahnya dari nash-nash baik Al-Qur’a dan sunnah dan kelompok ini dinamakan ahlul ra’yi.
Golongan ini disebut juga dengan Ahlussunnah wal Jama’ah yang berarti penganut sunnah Nabi, sedangkan wal Jama'ah ialah penganut i'tiqad Jama'ah sahabat-sahabat Nabi. Jadi, kaum Ahlussunnah wal Jama'ah ialah kaum yang menganut i'tiqad sebagai i'tiqad yang dianut oleh Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabat beliau. Ahlussunnah wal Jama'ah adalah golongan umat Islam yang tidak mengikuti pendirian Syiah dan Khawarij. Golongan ini tidak berpendapat bahwa jabatan khalifah itu merupakan wasiat yang diberikan kepada seseorang. Tetapi mereka berpendapat bahwa jabatan khalifah itu dipilih dari suku Quraisy yang cakap kalau ada. Golongan ini tidak mengutamakan khalifah-khalifah dengan yang lain dari kalangan sahabat. Mereka menta'wilkan persengketaan yang terjadi dikalangan sahabat dengan soal ijtihad dalam politik pemerintahan yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah iman dan kafir. Termasuk prinsip yang diyakini oleh golongan ini adalah bahwa Diin dan Iman merupakan ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan lisan, serta perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Dan sesungguhnya iman dapat bertambah karena taat dan berkurang karena maksiat.
Diantara pemikiran hukum Islam Ahlussunnah wal jama'ah adalah :
1. Penolakan terhadap keabsahan nikah mut'ah. Bagi Jumhur, nikah mut'ah haram dilakukan
2. Jumhur menggunakan konsep aul dalam pembagian harta pusaka
3. Nabi Muhammad saw tidak dapat mewariskan harta
4. Jumlah perempuan yang boleh dipoligami dalam satu periode adalah 4 orang (penafsiran terhadap surat An Nisa ayat 3 dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)
5. Persaudaraan iman masih tetap berlaku dan dibenarkan meskipun mereka bermaksiat
6. Orang-orang fasik tidak berarti kehilangan iman secara keseluruhan, dan mereka tidak kekal dalam neraka, dan masih tergolong beriman atau bisa juga dikatakan beriman tidak secara mutlak
7. Para sahabat itu dimaafkan Allah, baik mereka yang melakukan ijtihad dengan hasil yang benar maupun yang salah. Akan tetapi mereka tidak meyakini bahwa para sahabat itu ma'sum dari dosa-dosa besar dan kecil

DAFTAR PUSTAKA

Dr..sopyan yayan. M.ag Tarikh tasyri (Sejarah Pembentukan Hukum Islam), (Depok: Gramata Publishing, 2010)

Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyi (Sejarah Legsilasi Hukum Islam), (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).


[1] Sebetulnya diskursus ahli hadis-ahli ra’yu tidak melulu berdasarkan kota
[2] Untuk perkembangan kedua madzahab ini lihat, N.J Coulson . A history OF Islamic Law. Penerjemah muhammad siraj.
[3] Muhammad ali al- Sayyis, tarikh al piqh al-islami hlm.73
[4] Manna Al-Qathan tarikh tasyri al-islami h, 290
[5] Manna Al-Qathan tarikh tasyri al-islami h, 262
[6] Manna Al-Qathan tarikh tasyri al-islami h, 263 - 266

1 comment: